Jumaat, 6 April 2012

#25 Makna Gramatikal

Menurut Darwis Harahap (1994: 49), gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata, intonasi, dan bentuk. Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal, seperti pengimbuhan, penyisipan, penggandaan dan pemajmukan.

i)   Penyisipan

Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Walau bagaimanapun, sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan, iaitu –em-, -el-, -er-, dan –in-. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. Sisipan kata nama, iaitu –el-, -er-, dan –em-  boleh membawa makna ‘sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar’, seperti telunjuk, gerigi dan kemucup. Bentuk sisipan kata adjektif pula, iaitu –el-, -er-, –em-  dan –in-, seperti selerak, gemuruh, dan kerlip mendukung makna ‘bersifat’. Manakala bentuk sisipan kata kerja, iaitu –el-, -er-, dan –em- , kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan, seperti menjelajah, bergerigi, dan bergemuruh.

ii) Pengulangan atau Penggandaan

Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu, dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan, 1993: 49). Menurut Abdullah Hassan (2002: 36), kata ganda terbahagi kepada lima, iaitu gandaan penuh, gandaan separa, gandaan berentak, gandaan bersisipan dan gandaan bebas. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77), terdapat tiga jenis kata ganda, iaitu kata ganda seluruh atau penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima.

iii)  Pemajmukan atau penggabungan

Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula, kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih, tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal, iaitu proses pemajmukan. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu, yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya, unsur keduanya, atau daripada kedua-duanya. Oleh hal yang demikian, kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu.

 iv Pengimbuhan

Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan, sama ada awalan, sisipan, akhiran ataupun apitan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. Contohnya, daripada kata dasar batas, dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas, perbatas, pembatas, berbatas, terbatas, membataskan, batasan, keterbatasan, dan pembatasan. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas, makna kata tersebut juga menjadi pelbagai.


ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan, pengulangan, pemajmukan dan pengimbuhan. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata, huruf, atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad, ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. Walaupun kata, huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad, namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya.

......

Tiada ulasan:

Catat Ulasan